Fulltextové vyhledávání

Škola

Přestože již v roce 1348 byla v Praze založena Universita Karlova, v roce 1630 učitel národů Jan Amos Komenský vydal své světoznámé pedagogické dílo „Didaktika" a za tereziánských reforem v roce 1774 byla zavedena povinná školní docházka, vzdělání prostého venkovského lidu na Železných horách bylo ještě v první polovině 19. stol. na velmi nízké úrovni. Tento stav popisuje kronikář ve Školní kronice obce Hošťalovice - Březinka následovně:
„Před časy v Železných horách vyrůstal lid beze všeho vyučování. Jen snad tu a tam vyskytl se nadaný písmák, jenž nahodile naučil se čísti, tu onde ze světa přišlý řemeslnili neb vysloužilý voják ze záliby otevřel ve světničce své školním uměním stánek. Takovým samostatně ustanoveným učitelem připomíná se v Hošťalovicích v č.p. 11 na počátku 19. století náruživý ptáčník Moravec, člověk městslíých způsobů. A v č.p. 20 ve dvacátých letech téhož století jakýsi Štruma, jenž později do Licomělic přesídlil a děti z Hošťalovic a Licomělic vyučoval. Chudoba a tehdy panující robota nebyly však vyučování tomu ku zdaru. Jen blahobyt vede četné obyvatelstvo na dráze pokroku a vzdělanosti. Bída, válka a vylidněnost udržují je v nevědomosti".
První jednotřídní škola v okolí, kam docházelo i žactvo z Hošťalovic a Březinky, byla založena v Turkovicích v roce 1720. Tato jednotřídní škola již začátkem 19. stol. nestačila narůstajícímu množství žáků kteří, sem docházeli ze širokého okolí. V roce 1836 musela být rozšířena na školu dvojtřídní a v roce 1878 byla přistavena třída třetí. Ale jak žactvo ze vzdálených obcí navštěvovalo turkovickou školu ve skutečnosti, uvádí kronika: „Přespolní děti z politické obce Hošťalovice chodily do Turkovic, v zimě nic a v létě zřídka. A tak třídy zůstávaly prázdny".
Pro představu o počtu školní mládeže v politické obci Hošťalovice (Hošťalovice, Březinka a Bílý Kámen) uvádíme tabulku pro školní roky 1886/87 - 1890/91.

Koncem 19. stol. byla tendence budování vlastních obecních škol. Cílem bylo zlepšit školní docházku a zajistit i pro mládež z chudých rodin alespoň základní vzdělání. Z nařízení C.K. Okresní školní rady v Čáslavi byla v září 1887 svolána do Turkovic obecní zastupitelstva všech osad, aby projednala vyvázání Hošťalovic, Březinky, Bílého Kamene, Podhořan a Holotína ze „školnosti" Turkovické. Jistě stojí za zmínku, že již tenkrát Podbořany žádaly, aby v případě zřízení nové školy, byl k nim připojen Bílý Kámen.
Pak nastala pětiletá pauza. Až v březnu 1893 přišlo nařízení C.K. Zemské školní rady v Praze o „zřízení expozitury celoroční pro politickou obec Hošťalovice ve Březince a o„zřízení expozitury celoroční v Podhořanech". V roce 1893 proto obce Hošťalovice (Hošťalovice, Březinka a Bílý Kámen) a Podhořany požádaly o vyvázání z turkovické školy.
V březnu 1895 Zemská školní rada a Zemský výbor království Českého vydaly rozhodnutí, aby se politická obec Hošťalovice vyvázala ze školní obce turkovické, a aby byla v Hošťalovicích zřízena „veřejná samostatná obecná jednotřídní škola s vyučovacím jazykem českým . V květnu toho roku obecní zastupitelstvo zvolilo Místní školní radu ve složení: starosta Josef Němec z Hošťalovic č.p. 13 - předseda, pan Josef Ž ď á r s k ý ze Březinlsy - místní dozorce, pan Josef Uhlí ř hostinslíý z Hošťalovic, pan Josef M i ř e j o v s k ý ze Březinlíy, pan Jan Mojžíš z Bílého Kamene - členové. Náhradníky byli pan František Němec z Hošťalovic a pan Jan D o 1 c ž a 1 ze Březinky.
Nová Místní školní rada najala místnost pro prozatímní školu u paní Anny Krejčové v bývalé hospodě ve Březince, č.p. 10. Škola byla otevřena v říjnu 1895. Správcem školy byl ustanoven pan Josef Němec. Byl to člověk jistě zkušený, s dlouholetou praxí. Po absolvování pedagogika v Kutné Hoře byl podučitelem v Horce, Kraskově a v Závratci. Pak se stal učitelem v Horce, odkud byl přeložen do naší obce jako správce nově otevřené školy. Byt pro správce školy Místní školní rada najala v Hošťalovicích v usedlosti č.p. 27. Školní rada také rozhodla o výstavbě nové Školní budovy.
Bohužel, počáteční nadšení pro zřízení místní školy bylo zkaleno velkými rozepřemi mezi obcemi Hošťalovicemi a Březinkou, jelikož každá z nich chtěla mít školu ve své osadě. Tento spor byl urovnán až v roce 1897 rozhodnutím C. K. Zemské školní rady. Ta rozhodla, že škola bude postavena ve Březince, ve středu hošfalovické obce, a bude mít název škola Hošťalovice. Zatímco se řešily rozpory mezi Hošťalovicemi a Březinkou, Podhořanští již v roce 1896 postavili pěknou novou školu nákladem přes 6 tis. zl.

Se stavbou se započalo v dubnu 1898. Plány a rozpočet vypracoval pan Josef Skřivánek. Rozpočet na novostavbu činil 7 486 zl. Po ofertním (tj. výběrovém) řízení byly jednotlivé práce zadány různým řemeslníkům. Nová školní budova byla otevřena v září 1898 a v říjnu (v neděli o posvícení) vysvěcena panem farářem Václavem K r a c í k e m z Turkovic. Přestože rozpočet na stavbu nové školy byl překročen, většina řemeslných prací byla provedena ve špatné kvalitě. Zde bude opět nejlépe přímo citovat kroniku:
„Nejhorší byla práce zednická. Cihly špatně spojovány maltou, že se spárami ve zdi dvou cihlové skrz třísky prostrkovaly. Ne lepší byla práce truhlářská. Členové místní školní rady hubovali a navrhovali pokuty, ale jen na oko. Správce školy vytýkal-Ii vady, řečeno, že mu po tom nic není. Bolno jest vzpomínati šmejdů jež ustanovení dozorci při stavbě školy prováděli. Budova tato stála i s fundem na 9 tis. zlatých, ale k solidnosti práce, trvanlivosti a účelnosti se nehledělo jen když si namazali kapsy".
V roce 1901 byla zřízena tělocvična. V tomto roce musela být též kompletně vyměněna
podlaha ve třídě a kabinetu, která shnila během tří let.
V následující tabulce jsou uvedeny počty žáků z obcí Hošťalovice, Březinka a Bílý Kámen
v prvních letech po zřízení školy, které jsou převzaty ze Školní kroniky. Z tabulky je evidentní, že
v každém roce jsou stavy žáků na konci školního roku nižší než na začátku. Je velmi
pravděpodobné, že zvláště mládež z chudších rodin navštěvovala školu pouze po část školního
roku. Tuto domněnku podporuje následující zápis ve Školní kronice z roku 1905: „Docházce
školní hlavně vadilo síťkování vlásenek, které se rozšířilo po celé Českomoravské vysočině. U
některých chudobných rodin ani napomínání ani tresty nepomáhaly".

Ve školním roce 1911/1912 došlo k rozdělení žáků z osady Bílý Kámen mezi školy Podhořany a Březinka a to tak, že žáci z dolní části Bílého Kamene náleželi ke škole v Podhořanech a žáci z horní části Bílého Kamene ke škole ve Březince. Toto rozdělení osady Bílý Kámen se ale na počtu žactva březinecké školy neprojevilo, počet žáků naopak stále narůstal. Napříldad ve školním roce 1916/1917 škola měla 83 žáků. Výraznější pokles nastal až v druhé polovině dvacátých let, kdy počet žáků se pohyboval kolem 40-ti. Od roku 1919 vedle hlavního učitele (správce školy) ve škole působili i pomocní učitelé, kteří se především věnovali výuce ručních prací.
Poslední záznam ve Školní kronice je pro školní rok 1939/40. V tomto roce škola získala dokonce statut školy dvoutřídní. Školu navštěvovalo 49 žáků, rozdělených do první třídy s 19 žáky a druhé třídy s 30 žáky. Ve škole byli dva učitelé a vyučování bylo rozděleno na dopolední a odpolední. Další běh dějin ale již neumožnil školu rozšířit a vybavit tak, aby mohla dlouhodobě fungovat jako dvoutřídní. Škola neměla ani tělocvičnu ani dílnu.
V padesátých letech se počet žáků stále snižoval. Současné narůstal trend likvidace malých venkovských škol. V roce 1964 byla škola ve Březince definitivně uzavřena. Žáci z našich obcí navštěvovali základní školu (dle vlastního výběru) v Heřmanově Městci nebo v Podhořanech. Je nutné poznamenat, že pro školní mládež bylo zajištěno velmi dobré autobusové spojení zvláště do Heřmanova Městce.
Na závěr uvádíme přehled učitelů, kteří v březinecké Škole působili, a kterým několik generací rodáků našich obcí vděčí za základy svého vzdělání.
do roku
od roku

Němec  Josef 1898  1902 správce školy
Hausdorf   Antonín 1902  1918 správce školy
Klaus   Aleš 1918  1919 prozatímní správce školy
F i d 1 e r   Karel 1919  1924 správce školy
V y k o u k a 1 o v á  Augustina    pomocná učitelka
Prášilová   Bedřiška    pomocná učitelka
Kratochvílová   Anna    pomocná učitelka
Vlček     Josef 1924  1963 správce školy a řídící učitel
Krejčová   Růžena    pomocná učitelka
Mach   Ota    pomocný učitel
Svobodová  Zdeňka    pomocná učitelka
B é 1 o h 1 á v k o v á - P o s p í š i 1 o v á  Marie   pomocná učitelka
Pospíšil   Jaroslav 1963  1964 správce školy a řídící učitel