Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Místní spolky > Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči - sbor dobrovolných hasičů

Hasiči

Požární sport:

Informace o činnosti sportovního družstva SDH Hošťalovice (aktuality, výsledky, historie, fotografie) naleznete na níže uvedených odkazech a také na samostatných internetových stránkách.

Hasičský sbor - historie a popis:

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Hošťalovicích má v současné době toto složení:

Starosta sboru: Polák Josef
Velitel sboru: Handlíř Stanislav
Jednatel: Chudoba Ladislav ml. (Andrea Chudobová)
Strojník: Jirásek Miloslav ml.
Hospodář: Minařík Petr

Spolupráce sboru s Obecním úřadem i základní organizací Českého svazu chovatelů je na výborné úrovni, sbor se spolupodílí na všech akcích pořádaných v obci. 

Zprávy o činnosti sboru:

V současné době má sbor 42 členů. Součástí sboru je zásahová jednotka, která má aktuálně 9 členů. Členové této jednotky jsou pravidelně školeni a je prověřován jejich zdravotní stav. Činnost sboru je v současné době financována z prostředků Obce Hošťalovice, z příspěvků svých členů, ze sběru odpadového železa a z akcí pořádaných sborem. V posledních letech se také velmi dařilo využívat různých dotačních programů na pořízení techniky nebo také třeba bezúplatného převodu vozidla od PČR. 

Aktuální stav vybavení, které udržováno v provozuschopném stavu, je:

 • Zásahový automobil AVIA 30 SDO
 • Zásahový automobil TATRA 805
 • Dopravní automobil Volkswagen Transporter
 • Přívěsný zásahový vozík
 • 3x přenosná motorová stříkačka PS12
 • 1x přenosná motorová stříkačka PS8
 • 1x přenosná elektrocentrála
 • 1x přenosné kalové benzínové čerpadlo
 • 1x přenosné kalové elektrické čerpadlo
 • 1x benzínová motorová pila
 • a další běžné vybavení pro hasičské zásahy a hasičský sport

Historie:

Hasičská organizace byla v Hošťalovicích založena 20.12.1951 pod názvem Místní jednota   československých hasičů. Podněty, které vedly k jejímu založení, nejsou v žádných dochovaných materiálech podchyceny. 6.1.1952 se konal první hasičský ples, jehož výtěžek byl ponechán na zakoupení výstroje. Toto bylo ujednáno na schůzi, která se konala 14.1.1952. Na valné hromadě, která se konala následně (někde uváděn datum 4.4.1952 a někde 15.3.1952), byl zvolen první 11.členný výbor

Předseda: Ždímal Jaroslav
I. náměstek: Horálek Jaroslav
II. náměstek: Minařík Josef
Organizační referent: Vítek Bohuslav
Referent výcviku: Jareš Jaroslav
Jednatel: Tichý Jaroslav
Pokladník: Vacek Josef
Osvět. a kult. referent: Vlček Josef
Referent pro prevenci: Doležal Josef
Revizor účtů: Jirásek Josef
Revizor účtů: Vítek Jaroslav

V současné době již nikdo ze zakládajících členů nežije. Za dobu existence Požární jednoty a Sboru dobrovolných hasičů z našich řad odešlo i několik mladších členů. Jmenujme například: Bedřich Špás (dlouholetý strojník, zemřel tragicky v roce 1969), Bohumil Zářecký (dlouholetý jednatel, zemřel tragicky v roce 1973), Josef Minařík (dlouholetý jednatel, zemřel v roce l992).

Ustavením jednoty vznikla v naší obci organizace, která měla význam nejen v požární prevenci, ale starala se i o kulturní dění v obci. Byly pořádány maškarní průvody, stínání kohouta, staročeské kácení máje, vinobraní, hasičské plesy, pouťové a posvícenské zábavy. V některých letech byly pořádány zájezdy po památkách naší vlasti, na divadelní představení a na různé kulturní akce. Jako jednoho z hlavních organizátora těchto akcí je nutno vzpomenout bratra Josefa Doležala.

V roce 1990 se Svaz požární ochrany transformoval na Sbor dobrovolných hasičů, který kontinuálně navázal na činnost a tradice jednoty a působí v obci dodnes. Spolupráce sboru s Obecním úřadem i ostatními místními spolky je na výborné úrovni. Mimo svou požární činnost sbor i nadále organizuje nebo se spolupodílí na mnoha kulturních a sportovních akcích pořádaných v naší obci.

Ihned po založení jednoty se začalo uvažovat o zřízení požární zbrojnice v budově Místního národního výboru. Za aktivní účasti všech členů byla nová zbrojnice dokončena již v roce 1954.

Aby místní jednota mohla plnit své základní poslání, bylo nutné zajistit základní hasičskou výzbroj. První přenosnou motorovou stříkačku PS-8, která díky dobré údržbě slouží dodnes, jsme získali v roce 1954 od Požárního sboru v Žáravicích. V roce 1986 nám Ronovská organizace přenechala požární auto Tatra 805 a následně nám byl přidělen vybavený přívěs PS12 s přenosnou motorovou stříkačkou PS12. Pro toto vozidlo byla garáž zřízena z bývalého mlatu v budově MNV, vedle původní požární zbrojnice. Současný stav vybavení je uveden na začátku článku.

Jelikož technika postupně přibývala, vznikl na zasedání SDH v roce 2013 požadavek na nové prostory, které by splňovaly odpovídající nároky na její uskladnění a údržbu. Požadavek byl předán na obecní úřad a zastupitelstvo obce se jím začalo ihned zabývat. Přes různé prvotní pokusy a problémy se podařilo v roce 2016 získat spolufinancování výstavby hasičské zbrojnice z dotačních programů Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a také z dotačních programů Pardubického kraje. Celou historii výstavby naleznete v samostatné kapitole na konci článku.

Zásahy:

Místní hasiči se několikrát úspěšně podíleli na likvidaci požáru v obci a v sousedních obcích. V roce 1933, kdy v naší obci vypukl největší požár ještě nebyla jednota funkční a hasilo se jak jen to bylo možné. Avšak brzy po založení jednoty členové likvidovali požár hostince pana France v Novém Dvoře. Přes rychlý zásah shořela střecha a strop sálu. V roce 1959 zasahovali při požáru rodinného domku pana Beránka v Bukovině a v lednu 1969 při požáru kůlny pana Jelínka v Holotíně. V roce 1991 zjistil náš člen p. Jaroslav Handlíř při cestě se zaměstnání požár lesa u Licomělic, při jehož likvidaci byl mezi stromky nalezen majitel lesa pan Koreček ve špatném zdravotním stavu. Rychlý převoz do nemocnice mu zachránil život. Při enormních dešťových srážkách v době povodní v roce 1997 sbor zasahoval při zatopení kulturního zařízení v Hošťalovicích. Další zásahy byly například na požáru pole při žních nebo požáru lesa Černá skála.

Z minulosti nemáme zachovánu přesnou evidenci výjezdů. Toto se daří až v posledních letech, kdy jsou výjezdy evidovány elektronicky přes centrální portál. Z nedávné historie tedy víme, že:

 • 12.2019 požár lesa Hošťalovice
 • 5.2020 požár plynové láhve Hošťalovice
 • 6.2020 technická pomoc v Obci Licomělice – čerpání povodeň
 • 6.2020 technická pomoc v Obci Březinka – přetékání hráze
 • 2.2022 požár na zahradě Hošťalovice

Sbor se také podílel na rozvozu desinfekce při epidemii Covid-19, uspořádáním povodňové sbírky v roce 2013, příspěvkem na výstavbu vyhořelé hasičské klubovny v obci Svinčany nebo pořádáním sbírky materiálové pomoci pro obyvatelé Ukrajiny v letošním roce.

Přestože v současné době převážnou většinu požárů a následků živelných pohrom likvidují profesionální hasičské sbory, má Sbor dobrovolných hasičů stále své nezastupitelné místo. Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO5, tedy jedná se v rámci IZS ČR o jednotku s místní působností. Dále jsme však také pravidelně školení a zařazeni do systému civilní obrany ČR a jsme tak připraveni pomáhat i při mimořádných událostech v rámci ČR.

Jsme také velmi rádi, že v sousední obci Načešice-Licomělice je zřízena jednotka kategorie JPOII a že mezi námi je velmi dobrá dlouhodobá spolupráce. Zde také připomínám, že v této jednotce v současné době působí několik rodáků a obyvatel naší obce.

Požární sport:

Významnou část historie tvoří v Hošťalovicích také požární sport. Požární sport a příprava na něj, je velmi dobrou průpravou na zásah při skutečném požáru. Úspěchy v požárním sportu také velmi dobře reprezentují naší obec.

Počátky požárního sportu v Hošťalovicích se datují k roku 1970, kdy byl zřízen okrsek Ronov nad Doubravou a následně se každoročně konaly okrskové soutěže, v jejichž pořadatelství se sbory postupně dodnes střídají. Podle archívních záznamů se hasiči Hošťalovice aktivně zapojili do požárního sportu a zúčastňovali se soutěží pravděpodobně od roku 1975. Soutěžilo se v disciplíně požární útok, ale někteří rovněž v soutěži jednotlivců. V 70. letech se jednalo obvykle o 2 - 3 soutěže za rok.  Aktivních členů měl sbor v této době dost, na soutěže byla stavěna i 2 družstva a už tenkrát bylo mnoho sportovních úspěchů. Nejprve byla na soutěžích používána stříkačka PS 8 a až později nová PS 12.

V 80. letech se ve sboru úspěšně pracovalo s dětmi a mládeží, což bylo přínosem pro vstup nových členů do sboru, ale i pro požární sport v Hošťalovicích. Mladí požárníci se účastnili svých soutěží v různých disciplínách a postupně byli velmi dobře začleňováni do družstva dospělých, což přináší své výsledky prakticky dodnes.

V 90. letech se celorepublikově začal požární sport více prosazovat. I u nás se začalo jezdit na více soutěží a sbíraly se významné úspěchy, zejména ke konci 90. let. V těchto letech se pod vedením pana Danihelky utvořilo silné jádro sportovního družstva, ze kterého někteří členové soutěží doposud.

Zásadní pro požární sport v Hošťalovicích byl rok 2000, kdy jsme vstoupili do Ligy okresu Chrudim, která za dobu své existence měla několik názvů.  V této lize jsme s malou přestávkou soutěžili až do roku 2010. Pro představu jeden ligový ročník obnášel účast na 15-20 soutěžích za rok. Po roce 2010 následovali účasti v ligách jiných menších nebo účasti na jednotlivých vybraných soutěžích. S dětmi jsme se také několikrát zúčastnili celorepublikové hry PLAMEN, která obsahuje různé disciplíny pro děti a která je velmi náročná na přípravu.

Od prvních ligových ročníku je sportovní družstvo pod vedením bratra Petra Minaříka, který vede družstvo dodnes a je bezpochyby největším tahounem požárního sportu v Hošťalovicích. Pro dobrý úspěch v soutěžích je nutné mít nejen natrénováno, ale být také vybaven kvalitní sportovní technikou, kterou se nám postupně podařilo získávat. Naše sportovní družstva jsou tak stále konkurencí družstev z mnohem větších obcí a měst. V současné době je sportovní družstvo v Hošťalovicích stále aktivní a zúčastňuje se soutěží v požárním útoku v kategorii muži, děti starší a děti mladší.

Úspěchů v požárním sportu má náš sbor velmi mnoho, ze všech jmenujme například celkové 3. místo v Lize okresu Chrudim v ročníku 2002. Podrobné výsledky z jednotlivých ročníků ligy jsou archivovány a téměř všechny naleznete na našich webových stránkách. Vizitkou našich úspěchů je také sbírka pohárů a trofejí, kterou můžete vidět vystavenou ve skleníku a dále je  trvale vystavena ve sportovním baru.

U požárních soutěží je třeba zmínit soutěž „O pohár starosty obce Hošťalovice“, kterou od roku 2001 každoročně pořádáme. Tato soutěž získala za dobu své existence velmi dobré jméno a máme na ní spoustu kladných ohlasů. Zde musíme velmi poděkovat našim sponzorům, bez kterých by se takto kvalitní soutěž pořádat nedala. I v této soutěži jsme slavili úspěchy, jelikož jsme jí několikrát vyhráli a vždy jsme doma patřili k těm nejlepším.

Oslavy výročí od založení sboru:

3.9.2022 - oslava výročí 70 let od založení sboru:

26.11.2011 - oslava výročí 60 let od založení sboru:

Kopie zápisů z kronik:

2017 - vybudování a slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice:

Napsali o nás na stránkách "Události online" (zdroj: www.udalostionline.cz):

Text: Zdeněk Sasín ml.: Hošťalovice – Malá vesnice, za kterou končí Pardubický kraj má od soboty 14. října 2017 novou hasičskou zbrojnici. Krátce po 14 hodině se slova ujal starosta obce Jaroslav Horálek, který přivítal všechny přítomné. Přivítal také zástupce záchranného systému z Chrudimi mjr.Bc. Pavla Hrbka, zástupce Obecních úřadů z okolních obcí, starostu okrsku sboru dobrovolných hasičů Ronov nad Doubravou, hasiče z celého okrsku a na pět desítek dalších hostů.Celková investice i s několika vícepracemi, které vyvstaly až během stavby, byla 2 537 654 korun. Ministerstvo vnitra  Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru poskytlo dotaci ve výši 802 869,50 korun. Pardubický kraj poskytl obci další dotaci v hodnotě 300 000 Kč. Z prostředků obce byla uhrazena zbylá částka 1 434 784 Kč. Místní sbor dobrovolných hasičů uhradil již částečné vybavení hasičské zbrojnice. Ke zbrojnici byl vytvořen projekt manželi Velehradskými na zpevněnou plochu zámkovou dlažbou. Tato stavba byla po výběrovém řízení zadána firmě ke zhotovení. Na stavbu byla dotace od Pardubického kraje z plánů obnovy venkova v hodnotě 150 tisíc korun. Starosta poděkoval všem, kdo se na celé stavbě podíleli.Následovalo slavnostní přestřižení pásky a starosta hasičů převzal od starosty obce klíč, kterým symbolicky otevřel vrata nové zbrojnice. Na programu byla i ukázka jednotky sboru dobrovolných hasičů z Třemošnice, která předvedla vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Jednalo se o scénář, kde byl přichystaný osobní vůz, ve kterém se nacházela jedna osoba. Celá ukázka začínala příjezdem k místu události, průzkumem, zajištěním vozidla, poskytnutí první předlékařské neodkladné pomoci a pak bylo zahájeno samotné vyprošťování s použitím hydraulického zařízení. Následovala ukázka historické techniky od hasičů z Ronova nad Doubravou.Během celého odpoledne bylo krásné slunečné počasí. Zakončení proběhlo v místní hospůdce, kde byla pro všechny připravená odměna formou poctivého domácího guláše.

A co otevření nové hasičské zbrojnice předcházelo:

Vše začalo v roce 2013, kdy na členské schůzi SDH Hošťalovice došlo k usnesení, že současné zázemí pro uložení techniky není důstojné a dostatečné. SDH Hošťalovice proto vypracoval žádost a tu starosta sboru (p. Jelínek Josef) předal zastupitelům obce Hošťalovice. V té době pracovalo zastupitelstvo obce i výbor SDH v jiném složení než v roce 2017.

Obec Hošťalovice jednala o této žádosti na svém pravidelném zasedání dne 14.5.2013 a vzala tuto žádost na vědomí - viz zápis. V roce 2013 neměla obec finanční prostředky na výstavbu nové hasičské zbrojnice, nebyl k dispozici žádný vhodný dotační program a navíc se v obci realizovaly jiné projekty, které bylo třeba financovat. Přesto došlo k hlasování o žádosti SDH a těsnou většinou zastupitelů obce bylo rozhodnuto, že se zahájí kroky k možné výstavbě nové hasičské zbrojnice. Záměr byl budovat zbrojnici postupně svépomocí z vlastních finančních prostředků a tedy celá akce by byla velmi nákladově omezena. Prvním krokem bylo zadání vypracování studie a následně projektové dokumentace mladému projektantovi (na doporučení, bez nároku na odměnu), který se zadaný úkol snažil realizovat v rámci svého studia. Jeho studie, která byla předána, počítala s nízko nákladovou stavbou - dřevěné nosníky, cetris desky. Nebylo to ideální řešení, ale zcela jistě by bylo lepší než žádné řešení. Proto byl tento zpracovatel studie požádán o vypracování kompletní projektové dokumentace, k jejímuž předání však nikdy nedošlo. Své závazky již tento student nedokázal splnit a původní studie tedy nebyla realizována.

V roce 2016 získali zastupitelé obce informaci, že je možnost požádat o spolufinancování výstavby hasičské zbrojnice z dotačních programů Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a také z dotačních programů Pardubického kraje. Zastupitelé (pod vedením starosty pana Jaroslava Horálka) začali okamžitě jednat, vypracovali žádost o dotace a tu podali. K žádosti bylo nutné dodat také kompletní projektovou dokumentaci, která však stále nebyla k dispozici (viz odstavec výše) a proto byla nově zadána manželům Velehradským, kteří ji v rekordně krátkém čase dokázali vypracovat a zachránili tak možnost o dotace požádat. Jak dnes již víme, tak žádost byla úspěšná a s přispěním dotačních programů bylo možné celou akci realizovat. Vlastní výstavba proběhla v letech 2016-2017.

Stavbu hasičské zbrojnice realizovala stavební společnost RUPOL s.r.o. (jednatel p. Vladimír Polák), která vyhrála výběrové řízení. Následnou stavbu na úpravu zpevněné plochy nádvoří obecního úřadu realizovala společnost p. Vlastimila Danihelky, která vyhrála výběrové řízení.

Na obou akcích bylo třeba zajistit činnosti, které se nevešly do rozpočtu nebo které bylo třeba provést navíc. Toto bylo zabezpečeno brigádnickou činností obyvatel obce Hošťalovice a chalupářů a to nejen z řad členů SDH Hošťalovice. Na všechny brigádníky bylo pamatováno a starosta SDH Hošťalovice (p. Josef Polák) všem osobně při slavnostním otevření hasičské zbrojnice poděkoval a předal jim děkovný list, jehož grafickou podobu s kresbou vozu Tatra 805 zajistil p. Radim Chytil z Hošťalovic.