Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Místní spolky > Sbor dobrovolných hasičů

Hasiči - sbor dobrovolných hasičů

Hasiči

Informace o požárním sportu

Zprávy o činnosti sboru:

Hasičský sbor - historie a popis:

Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Hošťalovicích má v současné době toto složení:

Starosta sboru: Polák Josef
Velitel sboru: Handlíř Stanislav
Jednatel: Chudoba Ladislav ml.
Strojník: Jirásek Miloslav ml.
Hospodář: Minařík Petr

Spolupráce sboru s Obecním úřadem i základní organizací Českého svazu chovatelů je na výborné úrovni, sbor se spolupodílí na všech akcích pořádaných v obci.

Historie sboru:

Hasičská organizace byla v Hošťalovicích založena 20.12.1951 pod názvem Místní jednota   československých hasičů. Podněty, které vedly k jejímu založení, nejsou v žádných dochovaných materiálech podchyceny. Na valné hromadě 4.4.1952 byl zvolen výbor ve složení:

Předseda: Ždímal Jaroslav
I. náměstek: Horálek Jaroslav
II. náměstek: Minařík Josef
Organizační referent: Vítek Bohuslav
Referent výcviku: Jareš Jaroslav
Jednatel: Tichý Jaroslav
Pokladník: Vacek Josef
Osvět. a kult. referent: Vlček Josef
Referent pro prevenci: Doležal Josef
Revizor účtů: Jirásek Josef
Revizor účtů: Vítek Jaroslav

Ustavením jednoty vznikla v naší obci organizace, která měla význam nejen v požární prevenci, ale starala se i o kulturní dění v obci. Byly pořádány maškarní průvody, stínání kohouta, staročeské kácení máje, vinobraní, hasičské plesy, pouťové a posvícenské zábavy. V některých letech byly pořádány zájezdy po památkách naší vlasti, na divadelní představení a na různé kulturní akce. Jako jednoho z hlavních organizátora těchto akcí je nutno vzpomenout bratra Josefa Doležala.

Ihned po založení jednoty se začalo uvažovat o zřízení požární zbrojnice v budově Místního národního výboru. Za aktivní účasti všech členů byla nová zbrojnice dokončena již v roce 1954.

Aby místní jednota mohla plnit své základní poslání, bylo nutné zajistit základní hasičskou výzbroj. Motorovou stříkačku, která díky dobré údržbě slouží dodnes, jsme získali v roce 1954 od Požárního sboru v Žáravicích. V roce 1986 nám Ronovská organizace přenechala požární auto. Garáž byla zřízena z bývalého mlatu v budově MNV vedle původní požární zbrojnice.

Od roku 1975 se každoročně konají okrskové soutěže. Do našeho okrsku mimo našeho sboru patří dále sbory z Podhořan, Lipovce, Bousova, Ronova, Kněžic a Mladotic. V pořadatelství se sbory postupně střídají. Naše družstvo se již několikrát umístilo na čelném místě. Soutěže a příprava na ně jsou dobrou průpravou na zásah při skutečném požáru.

Sbor se již několikrát úspěšně podílel na likvidaci požáru v sousedních obcích. Brzy po založení jednoty členové likvidovali požár hostince pana France v Novém Dvoře. Přes rychlý zásah shořela střecha a strop sálu. V roce 1959 zasahovali při požáru rodinného domku pana Beránka v Bukovině a v lednu 1969 při požáru kůlny pana Jelínka v Holotíně.

V roce 1990 se Svaz požární ochrany transformoval na Sbor dobrovolných hasičů, který kontinuálně navázal na činnost a tradice jednoty. Přestože v současné době převážnou většinu požárů a následků živelných pohrom likvidují profesionální hasičské sbory, má Sbor dobrovolných hasičů stále své nezastupitelné místo. Při cestě ze zaměstnání 16.3.1991 zjistil bratr Jaroslav Handlíř požár lesa u Licomělic. Při likvidaci požáru byl mezi stromky nalezen majitel lesa pan Koreček ve špatném zdravotním stavu. Rychlý převoz do nemocnice mu zachránil život. Při enormních dešťových srážkách v době povodní v roce 1997 sbor zasahoval při zatopení kulturního zařízení v Hošťalovicích.

Od svého založení se členská základna hasičského sboru stále rozšiřovala. V roce 1986 měla organizace 48 členů. Úbytek obyvatel v obci se v počtu členů neprojevoval. Členská základna se reprodukovala především vstupem mládeže, ale i žen. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů 34 řádné a 6 čestných členů.

V současné době již převážná část zakládajících členů nežije. Za dobu existence Požární jednoty a Sboru dobrovolných hasičů z našich řad odešlo i několik mladších členů: Bedřich Špás (dlouholetý strojník, zemřel tragicky v roce 1969), Bohumil Zářecký (dlouholetý jednatel, zemřel tragicky v roce 1973), Josef Minařík (dlouholetý jednatel, zemřel v roce l992).

2011 - oslavy výročí 60 let od založení sboru:

Kopie dokumentů z oslav 60 let od založení sboru, které se konaly v sobotu 26.11.2011 v místním kulturním zařízení.

Kopie zápisů z kronik:

2017 - vybudování a slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice:

Napsali o nás na stránkách "Události online" (zdroj: www.udalostionline.cz):

Text: Zdeněk Sasín ml.: Hošťalovice – Malá vesnice, za kterou končí Pardubický kraj má od soboty 14. října 2017 novou hasičskou zbrojnici. Krátce po 14 hodině se slova ujal starosta obce Jaroslav Horálek, který přivítal všechny přítomné. Přivítal také zástupce záchranného systému z Chrudimi mjr.Bc. Pavla Hrbka, zástupce Obecních úřadů z okolních obcí, starostu okrsku sboru dobrovolných hasičů Ronov nad Doubravou, hasiče z celého okrsku a na pět desítek dalších hostů.Celková investice i s několika vícepracemi, které vyvstaly až během stavby, byla 2 537 654 korun. Ministerstvo vnitra  Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru poskytlo dotaci ve výši 802 869,50 korun. Pardubický kraj poskytl obci další dotaci v hodnotě 300 000 Kč. Z prostředků obce byla uhrazena zbylá částka 1 434 784 Kč. Místní sbor dobrovolných hasičů uhradil již částečné vybavení hasičské zbrojnice. Ke zbrojnici byl vytvořen projekt manželi Velehradskými na zpevněnou plochu zámkovou dlažbou. Tato stavba byla po výběrovém řízení zadána firmě ke zhotovení. Na stavbu byla dotace od Pardubického kraje z plánů obnovy venkova v hodnotě 150 tisíc korun. Starosta poděkoval všem, kdo se na celé stavbě podíleli.Následovalo slavnostní přestřižení pásky a starosta hasičů převzal od starosty obce klíč, kterým symbolicky otevřel vrata nové zbrojnice. Na programu byla i ukázka jednotky sboru dobrovolných hasičů z Třemošnice, která předvedla vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Jednalo se o scénář, kde byl přichystaný osobní vůz, ve kterém se nacházela jedna osoba. Celá ukázka začínala příjezdem k místu události, průzkumem, zajištěním vozidla, poskytnutí první předlékařské neodkladné pomoci a pak bylo zahájeno samotné vyprošťování s použitím hydraulického zařízení. Následovala ukázka historické techniky od hasičů z Ronova nad Doubravou.Během celého odpoledne bylo krásné slunečné počasí. Zakončení proběhlo v místní hospůdce, kde byla pro všechny připravená odměna formou poctivého domácího guláše.

A co otevření nové hasičské zbrojnice předcházelo:

Vše začalo v roce 2013, kdy na členské schůzi SDH Hošťalovice došlo k usnesení, že současné zázemí pro uložení techniky není důstojné a dostatečné. SDH Hošťalovice proto vypracoval žádost a tu starosta sboru (p. Jelínek Josef) předal zastupitelům obce Hošťalovice. V té době pracovalo zastupitelstvo obce i výbor SDH v jiném složení než v roce 2017.

Obec Hošťalovice jednala o této žádosti na svém pravidelném zasedání dne 14.5.2013 a vzala tuto žádost na vědomí - viz zápis. V roce 2013 neměla obec finanční prostředky na výstavbu nové hasičské zbrojnice, nebyl k dispozici žádný vhodný dotační program a navíc se v obci realizovaly jiné projekty, které bylo třeba financovat. Přesto došlo k hlasování o žádosti SDH a těsnou většinou zastupitelů obce bylo rozhodnuto, že se zahájí kroky k možné výstavbě nové hasičské zbrojnice. Záměr byl budovat zbrojnici postupně svépomocí z vlastních finančních prostředků a tedy celá akce by byla velmi nákladově omezena. Prvním krokem bylo zadání vypracování studie a následně projektové dokumentace mladému projektantovi (na doporučení, bez nároku na odměnu), který se zadaný úkol snažil realizovat v rámci svého studia. Jeho studie, která byla předána, počítala s nízko nákladovou stavbou - dřevěné nosníky, cetris desky. Nebylo to ideální řešení, ale zcela jistě by bylo lepší než žádné řešení. Proto byl tento zpracovatel studie požádán o vypracování kompletní projektové dokumentace, k jejímuž předání však nikdy nedošlo. Své závazky již tento student nedokázal splnit a původní studie tedy nebyla realizována.

V roce 2016 získali zastupitelé obce informaci, že je možnost požádat o spolufinancování výstavby hasičské zbrojnice z dotačních programů Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru a také z dotačních programů Pardubického kraje. Zastupitelé (pod vedením starosty pana Jaroslava Horálka) začali okamžitě jednat, vypracovali žádost o dotace a tu podali. K žádosti bylo nutné dodat také kompletní projektovou dokumentaci, která však stále nebyla k dispozici (viz odstavec výše) a proto byla nově zadána manželům Velehradským, kteří ji v rekordně krátkém čase dokázali vypracovat a zachránili tak možnost o dotace požádat. Jak dnes již víme, tak žádost byla úspěšná a s přispěním dotačních programů bylo možné celou akci realizovat. Vlastní výstavba proběhla v letech 2016-2017.

Stavbu hasičské zbrojnice realizovala stavební společnost RUPOL s.r.o. (jednatel p. Vladimír Polák), která vyhrála výběrové řízení. Následnou stavbu na úpravu zpevněné plochy nádvoří obecního úřadu realizovala společnost p. Vlastimila Danihelky, která vyhrála výběrové řízení.

Na obou akcích bylo třeba zajistit činnosti, které se nevešly do rozpočtu nebo které bylo třeba provést navíc. Toto bylo zabezpečeno brigádnickou činností obyvatel obce Hošťalovice a chalupářů a to nejen z řad členů SDH Hošťalovice. Na všechny brigádníky bylo pamatováno a starosta SDH Hošťalovice (p. Josef Polák) všem osobně při slavnostním otevření hasičské zbrojnice poděkoval a předal jim děkovný list, jehož grafickou podobu s kresbou vozu Tatra 805 zajistil p. Radim Chytil z Hošťalovic.