Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Místní spolky > Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů

Začátkem roku 1982 se zrodila myšlenka založit v Hošťalovicích svaz chovatelů jako novou zcela apolitickou organizaci, která by sdružovala občany žijící jak na venkově, tak i ve městech. Na základě několika jednání byla vyprofilována struktura a koncepce této nové zájmové organizace.

Ustavující schůze Základní organizace Českého svazu chovatelů (ZO ČSCH) Hošťalovice se konala 10.3.1982 v místním hostinci u Vacků.

Členskou základnu tvořilo celkem 15 členů. Byli to tito pánové: František Beran, Josef Jelínek, Josef Minařík, František Drtina, Miloš Dubský, Václav Novák, Ladislav Čech, Josef Polák, Ladislav Chudoba, Antonín Lebduška, Josef Petrus, Miloš Jirásek, František Jelínek, Jaroslav Horálek a Josef Kobera. Výbor organizace na zmíněné ustavující schůzi byl zvolen v následujícím složení:

 

předseda Horálek Jaroslav
jednatel Polák Josef
hospodář Chudoba Ladislav
finanční hospodář Čech Ladislav
kulturní referent Novák Václav


Postupně do našich řad přibývali i členové z okolních obcí. Ke zdárnému chodu základní organizace bylo třeba zajistit dostatek finančních prostředků. Téměř všichni členové byli ochotni pro organizaci intenzivně a bezplatně pracovat. Zúčastňovali se i se svými rodinnými příslušníky brigád na výsadbě lesních stromků, sběru kamene na polích JZD a uspořádali několik tanečních zábav. V krátké době se ZO ČSCH zásadním způsobem zapojila do kulturního života v naší obci. V červnu 1982 byl uskutečněn u příležitosti mezinárodního dne dětí zájezd do ZOO ve Dvoře Králové. Aby členové ZO ČSCH získali nové chovatelské zkušenosti, byl 26.11.1982 uspořádán zájezd na Národní výstavu drobného zvířectva do Brna. V únoru 1983 ČSCH spolu s místní organizací Svazu požární ochrany uspořádaly společný ples. V červnu 1983 byl v rámci oslav Mezinárodního dne dětí uspořádán zájezd rodičů s dětmi z naší obce do ZOO a na letiště v Praze.

V roce 1983 se již někteří členové ZO ČSCH zúčastnili se svými chovy několika místních
výstav drobného zvířectva. V tomto roce byla též zakoupena fréza značky Terra se sekačkou,
pluhem a vozíkem. Tato malá mechanizace slouží členům ZO ČSCH dodnes, především při
senoseči.

Na výroční členské schůzi v únoru 1984 si členové vytyčili poměrně náročný úkol: uspořádat první výstavu drobného zvířectva v Hošťalovicích. Tato výstava se konala ve dnech 23.-24.6. 1984 na místním hřišti při příležitosti hošťalovické pouti. Výstava proběhla velmi úspěšně a stala se velkým chovatelským svátkem. Je ale nutné zdůraznit, že tato výstava mohla být uspořádána díky ZO ČSCH Svinčany, která nám zapůjčila veškeré výstavní zařízení a její členové nám předali mnoho cenných zkušeností.

Začátkem roku 1985 bylo zakoupeno vyřazené zařízení odchovny drůbeže v Holicích. Po jeho demontáži jsme započali s výrobou vlastního výstavního zařízení. Druhá výstava drobného zvířectva v Hošťalovicích, která se konala v června 1985, byla již z velké části zajištěna vlastním zařízením včetně stánku pro prodej občerstvení. V tomto roce byl také v hostinci u Vacků uspořádán první chovatelský ples.

V roce 1986 jsme měli zhotoveno kompletní výstavní zařízení, které bylo použito při třetí
výstavě drobného zvířectva v květnu tohoto roku. V tomto roce se naši členové se svými chovy zúčastnili deseti místních výstav, okresní výstavy ve Slatiňanech, Národní výstavy mláďat v Hlinsku a Mezinárodní výstavy v Brně. Z těchto výstav přivezli mnoho čestných cen. Záhy však vyvstal problém s uskladněním kompletního výstavního zařízení, které mělo velkou hodnotu. V roce 1987 jsme získali informaci o připravované demolici silně zchátralé budovy č.p. 27 v Hošťalovicích v majetku JZD Lipoltice. Na základě několika jednání s představiteli JZD Lipoltice a ONV Chrudim smluvně tato budova přešla do vlastnictví naší organizace a okolní pozemky do trvalého užívání. Ihned po vyřízení vlastnických vztahů jsme požádali Stavební úřad v Heřmanově Městci o vydání stavebního povolení k adaptaci této usedlosti.

Adaptační práce započaly v červenci 1988. Nejdříve byly vybudovány základy, na kterých byla postavena nová nosná zeď. Přemístění nosné zdi vedlo k výraznému rozšíření stávající budovy. Dále byla rozbouraná porušená kamenná štítová zeď a znovu postavena z tvárnic. Pouze z rozbouraných kamenných zdí bylo odvezeno téměř 100 m3 kamene. Při budování nových podlah bylo nutné odstranit velké množství zeminy. Původní propadlé stropy musely být nahrazeny novými.

V první fázi byla vybudovaná přední velká místnost, ve které se již v února r. 1989 konala
výroční členská schůze naší ZO a v dubnu oslavy MDŽ. Ve druhé etapě byla vybudovaná malá klubovna, sociální zařízení a na dvoře přistavěna ke stávající budově kuchyň a vstupní místnost.
Na počátku výstavby tohoto kulturního zařízení bylo na našem běžném účtu pouze 3 500 Kčs. Proto jsme většinu stavebního materiálu získávali z demolic nepotřebných staveb v Transportě Chrudim a v Třemošnici. Mnoho stavebního materiálu věnovali sami občané naší obce. Členové ZO ČSCH Hošťalovice přispívali na tuto stavbu také finančními příspěvky. Příspěvek ve výši 14 000,- Kč nám poskytl OV ČSCH Chrudim, který v našem nově zřízeném kulturním zařízení uspořádal výjezdní zasedání. Brigád se zúčastňovali členové i nečlenové ZO, kteří odpracovali téměř 4 000 hodin, a to samozřejmě zdarma. Na tomto místě považujeme za nutné jmenovat ty členy ZO, kteří v letech 1988 a l989 věnovali této akci téměř všechen svůj volný čas: František Drtina, Jaroslav Tyller, Ladislav Čech, Josef Polák, Ladislav Chudoba a Josef Jelínek. V tomto jmenném výčtu zůstane i navždy zapsán pan Jaroslav Handlíř (nečlen ZO), který zde provedl téměř všechny zednické práce.

Všem jmenovaným i nejmenovaným občanům, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli při výstavbě našeho kulturního zařízení patří naše velké a upřímné poděkování.

Oficielní otevření kulturního zařízení dne 27.5.1989 bylo spojeno se „Staročeským kácením máje", které se odehrálo na místním hřišti. Hlavní aktéři „Dědek s Bábou" kterým soud uložil za lesní pich zcela netradiční trest - otevření nové hošťalovské hospody, odvedli průvod účastníků této oslavy do kulturního zařízení, aby společně provedli jeho slavnostní otevření. Oslavy pokračovaly první velkou taneční zábavou.

Již v září se v novém kulturním zařízení naši občané mohli veselit při „Staročeském vinobraní" a v říjnu při posvícenské taneční zábavě.

Od svého vzniku až do současnosti kulturní zařízení slouží k veškerému společenskému životu, ke schůzím a činnosti zájmových organizací i Obecního úřadu v Hošťalovicích (viz. Novodobá historie našich obcí).

V roce 1992 požádal pan Miloš Kostelecký, syn majitelky nemovitosti před předáním do
majetku státu v roce 1957, o navrácení objektu. Po konzultacích s pamětníky předání
nemovitosti do majetku státu a po mnoha úvahách jsme odmítli kulturní zařízení vydat.
Záležitost byla panem Kosteleckým předána Pozemkovému úřadu v Chrudimi, který rozhodl o vydání této budovy panu Miloši Kosteleckému a jeho třem sourozencům. Na toto rozhodnutí byla naší organizací podána žaloba ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Rozsudek zrušil jmenované  rozhodnutí a uložil pozemkovému úřadu vyslechnutí svědků a  přepracování znaleckého posudku objektu a na jeho základě vydat nové rozhodnutí. Na základě těchto šetření Pozemkový úřad v Chrudimi vydal druhé rozhodnutí, totožné s prvním. Na toto rozhodnutí byla opět podána žaloba ke krajskému soudu, který jej opět zrušil. I třetí rozhodnutí ve stejném znění bylo po podání žaloby zrušeno. Čtvrté rozhodnutí Pozemkového úřadu v Chrudimi znělo následovně: „Hlavní budova č.p. 27 se nevydává, dvě vedlejší budovy a pozemky se vydávají sourozencům Kosteleckým". Po podání oboustranné žaloby potvrdil Krajský soud v Hradci Králové uvedené rozhodnutí.