Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Dějiny a popis obce, znak a vlajka > Pomník padlým v 1. světové válce

Pomník padlým v 1. světové válce

Pomník vojákům padlým v první světové válce byl postaven z iniciativy vzdělávacího spolku Rozkvět v roce 1934.

Na valné hromadě spolku Rozkvět byl jednohlasně schválen návrh jednatele pana Jindřicha Jiráska, aby u příležitosti 20. výročí vypuknutí světové války spolek vybudoval památník padlým z naší obce.

Jednatel zaslal pozůstalým oběžník s dotazem, zda souhlasí s výstavbou památníku. Všichni pozůstalí souhlasili. Byla předložena žádost osadnímu výboru v Hošťalovicích, aby bezplatně propůjčil místo k výstavbě památníku. Osadní výbor v Hošťalovicích jednohlasně této žádosti vyhověl. Byly vypracovány návrhy a výkresy pro stavbu pomníku a Obecní zastupitelstvo v Hošťalovicích udělilo  povolení ke  stavbě. Nově založený vzdělávací spolek „Rozkvět" v Hošťalovicích nebyl ještě tak dobře finančně situován, aby celou nákladnou práci mohl financovat zvláštních prostředků. Proto požádal Okresní úřad v Čáslavi o povolení sbírky v obci. Kromě toho jednatel spolku písemně požádal známé podporovatele osvěty o finanční podporu. Práce na stavbě pomníku byly zadány následovně:

 • zednické práce: Drtina Fr.,
 • deska s nápisy: Pleskot,
 • oplocení zahrádky: Plecháč J.

Potřebný materiál zakupoval spolek ve vlastní režii. Některé práce (úprava místa, výkop základů, hašení vápna, svoz kamene) provedli členové spolku zdarma. Základní kámen pomníku byl položen dne 21. května 1934. Vzdělávací spolek „Rozkvět" se rozhodl požádat pana vrchního radu politické správy Emila Zižku, okresního hejtmana z Čáslavi, a pana plukovníka legionáře Josefa Svobodu, velitele pěšího pluku č. 21 z Čáslavi, aby převzali patronát nad slavností předáním památníku veřejnosti.

Tato slavnost se konala 24. června 1934. Obecní kronika z let 1933-1938 popisuje tuto slavnost následovně:
„O jedné hodině odpolední řadil se průvod u školy ve Březince. Poté s hudbou odešel průvod do Hošťalovic k památníku. Tam již čekala hudba pěšího pluku č. 21. z Čáslavě a zahrála uvítací pochod. Poté jednatel Jindřich Jirásek uvítal všechny přítomné hosty. Poté měl projev vrchní komisař Štanhauser v zastoupení E. Zižky a štábní kapitán Nepraš v zastoupení plukovníka. J. Svobody z Čáslavi. Za členy spolku učinil projev Vlastimil Mojžíš, studující obchodní akademie. Slavnostní řeč měl Josef Vlček, správce školy ze Březinky. Poté byl památník odevzdán veřejnosti a za zvuku hymny vztyčena státní vlajka. Ke konci přednesla báseň Marie Doležalová ze Březinky a učitel Jaroslav Petrus recitoval báseň ZBOROV. Po slavnosti byl koncert vojenské hudby na zahradě pana Jana Uhlíře. Večer potom taneční zábava v hostinci pana Uhlíře".

Výbor spolku uveřejnil v časopise „Zájmy Heřmanoměstecka" poděkování, jehož text uvádíme v plném znění. Chceme tímto i zároveň ukázat, jak široká škála podporovatelů osvěty byla na venkově před 65 lety.

Poděkování

Vzdělávací spolek „ROZKVĚT" v Hošťalovicích vzdává tímto upřímný dík všem ctěným příznivcům a podporovatelům, kteří ruku v ruce se spolkem budovali památník padlým   ve   světové   válce   z obce   Hošťalovice,   a  zajistil  si   tím   účast  na   tomto lidovýchovném díle hluboké ceny.

 • Darovali:
  250 Kč Jan Doležal, rolník ze Březinky; 200 Kč František Moravek, rolník z Hošťalovic; 100 Kč plukovník a legionář Josef Svoboda, velitel pěšího pluku č. 21 maršála Foche z Čáslavi, vrchní rada polit, správy Emil Žižka, okresní hejtman z Čáslavi, Waldemar a slečna. E. Riedlová, majitelé velkostatku z Podhořan, banka čsl. legií v Praze, Městská spořitelna v Heřmanově Městci.
  Okresní hospodářská záložna z Čáslavi, Josef Matička, hostinský ze Březinky, Josef Pecka, rolník z Hošťalovic, Anna Vítková, domkářka z Hošťalovic - 50 Kč. Josef Němec, ředitel z Prahy, Čeněk Pecka, malíř z Prahy, Matěj Venci, kamnář z Prahy, Stanislav Zrůst, domkář z Hošťalovic - 30 Kč. Jaroslav Čapek, majitel cihelny z Dolních Bučic, Josef Vlček, správce školy ze Březinky - 25 Kč. František Drtina, zedník z Hošťalovic - 20 Kč. Akcion, pivovar v Pardubic, pí. Antonie Matičková, výměnkářka z Březinky a všichni ostatní občané z obce Hošťalovice, Březinky a Bílého Kamene, kteří v mezích možností příspěvkem přispěli.
 • Hmotné podpory poskytli tito:
  p. JUDr. L. Thunn, majitel velkostatků v Cholticích daroval 5 ms kamene ze skály chrtnické. Lesní správa ze Březinky věnovala 5 bidel v délce 10 m pod prapory a vztyčení státní vlajky, břízy na dekoraci kol památníku a zahrady p. Jana Uhlíře. Pan A. Marcenko, majitel pily ve Vyžicích, daroval 10 m2 prken o síle 2,6 cm. Adolf Dymák, sklad piva z Heřmanova Městce, daroval 25 I piva pro vojenskou hudbu, dále propůjčil stoly a lavice do zahrady p. J. Uhlíře, p. Jos. Tykvan, velkoobchod z Heřmanova Městce, daroval 1 q cementu, pí. Hrušová, pekařství v Heřmanově Městci, darovala 50 kusů rohlíků pro voj. hudbu.
 • Různé úlevy poskytli tyto:
  Ministerstvo národní obrany bezplatně propůjčilo vojenskou hudbu pěšího pl. 21 Maršála Foche z Čáslavi na 1 hod. koncert a platilo dopravce. Osadní výbor obce Hošťalovice bezplatně propůjčil místo pro památník padlých do doby, dokud památník bude státi při čemž stále zůstává majetkem vzdělávacího spolku „Rozkvět". Obecní zastupitelstvo obce Hošťalovice prominulo obecní dávku ze vstupenek z večerní veselíce konané po odpolední slavnosti. Jan Uhlíř, hostinský z Hošťalovic bezplatně propůjčil zahradu a sál na den 24. června 1934. Dovoz různých potřeb a stavebního materiálu obstarali p. J. Machytka, majitel mlýna ve Svojšicích, přivezl zdarma autem 5m3 darovaného kamene z Chrtníku, dále nutno jmenovati: p. Jana Doležala rolníka ze Březinky, Fr. Chvojku, rolníka z Hošťalovic, Jos. Krejčího rolníka ze Březinky, Josefa Miřejovského, rolníka ze Březinky, Františka Moravka, rolníka z Hošťalovic a Josefa Žďárského ze Březinky. Vzdělávací spolek „ Rozkvět" Hošťalovice pokládá si za čest tímto způsobem každou laskavost svých ctěných příznivců veřejně s povděkem kvitovati
  .

Na pomníku padlých čteme:

Našim padlým hrdinům ve světové válce
1914- 1919
Doležal Josef stár 31 let
Matička František  stár 44 let
Němec Josef stár 31 let
Pecka Václav stár 25 let
Vítek František stár 34 let
Zrůst Jan stár 22 let
Zrůst Václav stár 45 let

Věnuje vzdělávací spolek „ R o z k v ě t" v Hošťalovicích

„Padli abychom žili"

Na pomníku je od roku 1975 také umístěna pamětní deska pana Josefa Huňáčka ze Březinky, který zahynul za druhé světové války v koncentračním táboře v Terezíně.