Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a okolí > Dějiny a popis obce, znak a vlajka > Stručná geografie

Stručná geografie

Obec Hošťalovice spolu s Březinkou leží v krásném lesnatém kraji na severozápadním výběžku Železných hor. Kopcovitý terén směrem na západ příkře upadá do Čáslavské roviny a směrem na sever pozvolna přechází do Polabí. Hlavní hřeben Železných hor se rozpíná v jihovýchodním směru, kde navazuje na Ždárské vrchy. Právě na styku těchto dvou masivů se nachází nejvyšší vrcholy Devět skal (836 m) a Žákova hora (810 m).

Z geologického pohledu se severozápadní cíp Železných hor nachází na styku podhořanského krystalinika a chvaleticko-sovoluského proterozoika. Chvaletická skupina leží v nadloží podhořanského krystalinika. Vlastní styk obou jednotek v prostoru mezi Podhořany a Podhradím je charakteristický výraznými směrovými tektonickými přesmyky. V podhořanském krystaliniku převládávají svorové ruly a amfibolity s vložkami rohovcových rul, algonkium je zastoupeno aericitickými břidlicemi, chloriticko-sericitickými břidlicemi a tufitickými břidlicemi a žilami diabasů, portýrů a jejich tufů. Kromě toho se objevují i ložiska kvarcitů kvalitního krystalického vápence.

Okolí Hošťalovic a Březinky leží v průměrné výšce 400 m. Obě vesnice jsou ze tří směrů obklopeny lesy, jen směr západní je volný. Silnice Podhořany - Bílý Kámen - Březinka tvoří část hranice chráněné krajinné oblasti Železné hory, část oblasti leží v katastru Březinky.
Nejvyšší body v okolí jsou: „Na kopci" nad Hošťalovicemi 442 m, Černá skála u Březinky 413 m, kostel v Hošťalovicích 403 m a Višňovka nad Podhořany 379 m. Některá tato místa, zvláště oblast zvaná „Na kopci", skýtají velmi krásné pohledy na Polabí, Hradecko a Chrudimsko, za jasného počasí je možné vidět Krkonoše a Orlické hory. Od nedalekého Bílého Kamene je díky příkrým západním svahům Železných hor nádherný výhled do Čáslavské kotliny, na Kutnohorsko a Havlíčkobrodsko.

Obec nemá žádné významné vodní toky. V severní části Hošťalovic je rybník, v šedesátých letech opravený a zvětšený, který je napájen vodou z polí a luk v oblasti za kostelem. Dříve bylo ve vsi několik menších rybníků, které sloužily jako požární nádrže.
Březinkou protéká potok, který pramení v lesích ležících jižně od osady, v místě zvaném Klášter. Než vody potoka dosáhly Březinky, protékaly rybníčkem nedaleko hájovny. Další rybník byl ve vesnici. Oba byly následkem důlní činnosti (viz kap. Geologický průzkum ve Březince) a možná i špatné údržby zlikvidovány. Severně od osady byl v šedesátých letech na tomto potoku vybudován nový rybník, který slouží dosud. Dále vody tekou do Bukoviny a Rašov, kde se spojují s vodou potoka z Hošťalovic, a pokračují dále až do Labe.

Půdy v oblasti Hošťalovic a Březinky patří k typu bramborářskému. Pěstují se zde: obilniny - pšenice, ječmen, řepka a kukuřice (dříve žito a oves), okopaniny - brambory. V době plánovaného zemědělství se pěstoval len a byly pokusy i s pěstováním cukrové řepy. Velká část pozemků je využívána jako louky a lesy. Rolnictví a práce v lese byly v minulosti hlavními zdroji obživy.

Obcí procházejí dvě silnice. Ve směru východ - západ silnice Heřmanův Městec - Podhořany a ve směru sever - jih silnice Přelouč - Seč. V kronice je uvedeno, že stavba silnice v úseku  Nový Dvůr - Březinka - Jetonice byla dokončena v roce 1905 a v úseku Hošťalovice - Březinka v roce 1906. Obě silnice jsou využívány pro autobusovou dopravu. Podle kroniky měly Hošťalovice autobusovou linku již začátkem třicátých let (viz kap. Střípky z kronik našich obcí). Neuvádí se zde však, jak dlouho byla provozována. Trvalé autobusové spojení mají Hošťalovice od roku 1951. Nejdříve byla zřízena linka Hošťalovice - Heřmanův Městec - Pardubice a posléze linka Březinka - Heřmanův Městec - Přelouč, která byla po připojení obce k okresu Chrudim nahrazena linkami Hošťalovice - Přelouč a Chrudim - Ronov.
Obec má i v současné době stále dobré autobusové spojení. Hromadnou dopravu zajišťují tři autobusové linky: Chrudim - Ronov n. Doubravou, Hošťalovice - Přelouč a linka Podhořany -Prachovice, která je vedena pouze přes Březinku.

Kromě překrásné krajiny a hlubokých lesů je v okolí i několik přírodních zajímavostí a historických pamětihodností, z mnoha bychom chtěli připomenout:

 • Lichnice, zřícenina hradu ze 13. století, v blízkosti Dívčí kámen, Lovětínská rokle a
  Hedvičino údolí.
 • Heřmanův Městec s barokním kostelem sv. Bartoloměje, zbytky židovského osídlení
  a nádherný zámecký park anglického stylu.
 • Seč, údolní nádrž z 30. let tohoto stol. se zříceninami hradů Oheb a Vildštejn.
 • Licoměřice  s památníkem občanům obcí Lipovec a Licoměřice umučeným v souvislosti s odbojem proti německé okupaci v roce 1944.
 • Turkovice s kostelem sv. Martina ze 13. století.
 • Semtěš se zbytkem tvrze ze 14. století.
 • Míčov s kostelem sv. Matouše přestavěným novogoticky v r. 1884.
 • Svojšice, zřícenina tvrze ze 14. století, rodiště Julie Sýkorové, manželky Karla Havlíčka
  Borovského.